โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น “เสียงโห่เป็นเอกลักษณ์ ทายทักตามวิถี สืบทอดประเพณี เพลงเหย่ยแบบนี้ ที่นี่ตำบลหนองสาหร่าย” ณ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

พิมพ์

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น นายเอกชัย  นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น “เสียงโห่เป็นเอกลักษณ์ ทายทักตามวิถี สืบทอดประเพณี เพลงเหย่ยแบบนี้  ที่นี่ตำบลหนองสาหร่าย” ณ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ โดยรักษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้

alt

alt

alt

alt

alt