ประชาสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

 

สิทธิของผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ตามทะเบียนบ้าน

3. มีอายุหกสิบปีขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. ตาย

2. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้สูงอายุ

1. การให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

2. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม

3. การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการอื่นตามที่

6. คณะกรรมการประกาศกำหนด

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพึงได้รับ เช่น การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ตามทะเบียนบ้าน

3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ขั้นตอนการยื่นขอ

คนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

งานบริการของ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย สำหรับผู้พิการ

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในการนำส่งเอกสารเพื่อจัดทำ/ต่อบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลจะต้องนำเอกสารมายื่น ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายคนพิการ จำนวน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนด

กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ผู้ป่วยเอดส์สามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอด โดยนำเอกสารมายื่น ณ งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์

เบี้ยยังชีพที่ได้รับ

ผู้สูงอายุ

1. อายุ 60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาท

2. อายุ 70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกเทศมนตรี
081-9363116
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1020
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2856
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9809
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว25932
mod_vvisit_counterเดือนนี้46707
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17150
mod_vvisit_counterทั้งหมด3849691

We have: guests online
IP: 3.230.173.188
วันนี้: มิ.ย. 25, 2024

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย


 
ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3468-2093