ประกาศจัดซื้อรถตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90แรงม้า ประจำปีงบประมาณ2564

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

 ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

     ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า (ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

     เงินงบประมาณโครงการ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

     ราคากลาง ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 

 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑   

มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒   

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓   

ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔   

ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕   

ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖   

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗   

เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘   

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๒.๙   

ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

     

๒.๑๐   

ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา

    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

     ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                        (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

-2-

              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

              (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

              (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
                   (๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME )หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand
                   (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                   (๔.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
                   (๔.๔) สำเนาการลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างผู้ค้าภาครัฐ e-GP

              (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

     ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

             (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
             (๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
                  (๓.๑) ใบเสนอราคา
                  (๓.๒) รายละเอียดประกอบเอกสารจัดซื้อ
             (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

 

 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

       จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า (ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายกำหนด) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

      ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

 

 

๖. การทำสัญญาซื้อ

     ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ คัดเลือก ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

               ๖.๑ เงินสด

               ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

               ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

               ๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

 

 

-3-

               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
                     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 

 

๗. อัตราค่าปรับ

     ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน

 

 

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

      ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

      9.1 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่า ราคาต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

             อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารวิธีคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบฯ  ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เท่านั้น

      9.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ   ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใด้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยดังกล่าว

              การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า (ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายกำหนด) “เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือผู้ประกอบการ SMEs”

 

 

          (ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน

                             (นางพัฒนี    จินดาทอง)

 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน

                            (นายประวิทย์  ว่องประเสริฐ)

 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน

                  (นางสาวทหัยกาญจน์   อินทร์แหยม)

 

 

 

หมายเหตุ : จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า

                (รายละเอียดตามเทศบาล ตำบลหนองสาหร่ายกำหนด)

 

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า

1. ลักษณะทั่วไป (General Figures)

    1.1 เป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แบบหมุนได้รอบตัว ติดตั้งบุ้งกี๋แบบตักเข้าหาตัว (Backhoe Bucket) บังคับการเคลื่อนที่ และการขุดตักด้วยระบบไฮดรอลิค มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

    1.2 ขนาดและน้ำหนัก

         (1) ฐานของตัวรถ (Track Length) มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,500 มม.

         (2) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track gauge) ไม่น้อยกว่า 1,990 มม.

         (3) ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางล้อขับกับล้อนํา (Distance Between Tumblers) ไม่น้อยกว่า 2,800 มม.

         (4) น้ำหนักของรถขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า12,000 กก.

         (5) บุ้งกี๋ (Bucket) แบบใช้งานหนัก ขนาดความจุ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมฟันบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 4 ฟัน

               และ Side Cutter

    1.3 สมรรถนะการใช้งานโดยใช้แขนขุดมาตรฐาน

         (1) ระยะขุดไกลสุดที่ระดับพื้นดิน (Max, digging reach at ground level) ไม่น้อยกว่า 7,600 มม.

         (2) ระยะขุดสูงสุด (Max. digging height) ไม่น้อยกว่า 8,000 มม.    

         (3) ระยะขุดลึกสุด (Max, digging depth) ไม่น้อยกว่า 5,000 มม.

         (4) แรงฉุดลาก (Max. Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า 12,000 กก.

2. เครื่องยนต์ (Engine System)

    2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบ 4 สูบแถวเรียง ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,200 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ มาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่าระดับ Tier 2 หรือมาตรฐานใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานผู้ผลิต

    2.2  มีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที

    2.3  รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

    2.4  ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

3. ระบบขับเคลื่อน (Driving Sydtem)

    3.1 การขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostastic Transmission ขับโซ่ตะขาบทั้งสองข้างแยกอิสระกัน

    3.2 รายละเอียดอื่นให้เป็นตามาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5. ระบบเบรก (Brake System) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

6. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

    6.1 ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า 24 โวลท์

    6.2 ใช้ Alternator ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

    6.3 ไฟส่องสว่างขณะปฏิบัติงานกลางคืน ให้ติดตั้งในที่เหมาะสม ด้านหน้าตัวรถไม่น้อยกว่า 2 ดวง พร้อมไฟส่อง

         สว่างภายในห้องพนักงานขับ

    6.4 มีแตรตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

    6.5 รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

7. ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic System)

    7.1 ใช้ระบบไฮดรอลิคในการควบคุมการทํางานของบุ้งกี๋แขนตัก (Bucket, Boom and Arm) ระบบหมุนรอบตัว

          รถและระบบขับเคลื่อนตัวรถ

    7.2 รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

 

-2-

8. ระบบเครื่องล่าง (Undercarriage System)

    8.1 แผ่นตีนตะขาบชนิด 3 สัน (Triple Grouser Shoes) มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 500 มม.

    8.2 แรงกดบนพื้น (Ground Pressure) ขณะปฏิบัติงานไม่เกิน 0.40 กก.ซม

    8.3 รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

 9. ตัวรถส่วนบน (Upperstructure)

    9.1 Boom และ Arm มีขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่บนฐานตีนตะขาบ สามารถหมุนได้รอบตัว 360°

         อย่างต่อเนื่องทั้งสองทิศทาง

    9.2 ความเร็วการหมุนตัว (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 11 รอบต่อนาที

    9.3 ห้องพนักงานขับทําด้วยโลหะที่แข็งแรง มีประตูปิด-เปิดมิดชิด ป้องกันเสียงรบกวน และมีระบบป้องกันการ  

          สั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ ห้องพนักงานขับตั้งอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม ทัศนวิสัยดี ใช้กระจกนิรภัยทั้งหมด

          และมีอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานได้สะดวก เช่น ที่นั่งปรับและ    เอนได้

    9.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพนักงานขับ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

    9.5 ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุระบบหาคลื่นแบบดิจิตอลพร้อมช่อง USB ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

10. มาตรวัดหรืออุปกรณ์วัด (Panel Instrument)มีมาตรวัดหรืออุปกรณ์วัดหรือสัญญาณเตือนต่างๆ ประกอบด้วย

    10.1 วัดชั่วโมงการทํางาน

    10.2 วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

    10.3 วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์

10.4 วัดความดันน้ำมันเครื่อง

10.5 วัดสภาพกรองอากาศ

10.6 วัดไฟชาร์จแบตเตอรี่

10.7 ระบบสัญญาณเตือนอันตรายสําหรับความดันน้ำมันเครื่องและอุณหภูมิเครื่องยนต์

10.8 ไส้กรองอากาศจำนวน 2 ชุด

10.9 ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด

10.10 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ

10.11 ชุดประแจปากตายสำหรับใช้   กับรถ

10.12 หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด

    10.13 มาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

11. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ (Accessories $ Attachments)

11.1 กุญแจล็อคประตูห้องพนักงานขับ ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

11.2 เข็มขัดนิรภัยสําหรับพนักงานขับตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

11.3 ปั๊มเติมน้ำมันโซล่า, ขนาด 24 โวลท์ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 35 ลิตรต่อนาที

11.4 รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

12. เครื่องมือและหนังสือคู่มือประจําเครื่องจักรกล (Tools & Manuals) ประกอบด้วย

12.1 เครื่องมือพร้อมกล่อง 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

12.2 อุปกรณ์อัดจารบี 1 ชุด

12.3 หนังสือคู่มืออะไหล่ คู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด

 

 

-3-

13. สัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย

     13.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสูง 190 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 180 มิลลิเมตร ชนิดฐาน         

            แม่เหล็ก ขนาด 12/24 โวลท์ 55/70 วัตต์   ให้แสงไฟวับวาบ 160 ครั้ง/นาที  โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุม

            การสะท้อนแสงแบบแนวตั้ง ภายในชุดไฟฉุกเฉินขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 12/24 โวลท์ ใช้ระบบ  

            สายพานในการหมุนโคม ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 12/24 โวลท์ 55/70 วัตต์ มาตรฐาน SAE ฝาครอบไฟ

            ฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCABORNATE RASIN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการ

            รับรองมาตรฐาน มอก.513-2553

14. เงื่อนไขอื่น

 14.1 รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

 14.2 สีของตัวรถเป็นตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

     14.3 แนบรายละเอียดและ Cataloque ของเครื่องจักรรุ่นที่เสนอราคา จํานวน 1 ชุด ประกอบการพิจารณา

     14.4 ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นล่าสุด (Latest Current Model)

 14.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงหรือ​เป็น​ผู้แทนจำหน่ายโดยตรงโรงงาน

       ผู้ผลิตรถขุดยี่ห้อที่เสนอ พร้อมแสดงเอกสารการเป็นตัวแทนจําหน่าย

 14.6 รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า  1 ปี นับจากที่ทางราชการได้รับมอบรถไว้ใช้ราชการเป็นที่

        เรียบร้อยแล้ว

    14.7 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงศูนย์บริการหลังการขายภายในจังหวัดหรือพื้นที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

           โรงงาน รง.4 เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขาย

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกเทศมนตรี
081-9363116
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้234
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1192
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2320
mod_vvisit_counterเดือนนี้10948
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว49779
mod_vvisit_counterทั้งหมด3863711

We have: guests online
IP: 3.235.182.206
วันนี้: ก.ค. 24, 2024

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย


 
ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3468-2093